สินค้าในรถเข็นท่าน

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0.00 บาท

สมาชิกที่กำลังOnline

There are currently 0 users and 39 guests online.

โรคเห็ดชนิดต่างๆ

      โรคเห็ด หมายถึง อาการิดปกติที่ดอกเห็ดแสดงออกทาด้านรูปร่าง เช่น ดอกเล็ก แคระแกรน หรือทางด้านโครงสร้าง เช่น ดอกสมบูรณ์แต่มีจุดแผล ในกรณีของเห็ดที่เพาะเลี้ยงในถุงพลาสติกโดยมีขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะหลัก หมายถึงการที่เส้นใยเห็ดไม่เจริญเติบโต หรือ "เส้นใยไม่เดิน" หรือ เส้นใยเดินแต่หยุดชะงัก เนื่องจากมีเชื้อราอื่นเจริญเติบโตได้ดีกว่า หรือ เส้นใยเดินและมีเชื้อราอื่นปนในถุงเพาะเห็ดบางส่วนจึงทำให้เห็ดเกิดรคขึ้นได้
โรคของเห็ดถุง
สาเหตุการเกิดของโรค
1. โรคเห็ดที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ
       เกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส เป็นต้น เชื้อราบางชนิดทำให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตช้า หรือชงักการเจริญเติบโต เรียกว่า เชื้อราแข่งขัน เป็นพวกเชื้อราที่เจริญเติบโตได้เร็วกว่า และแย่งอาหารของเชื้อเห็ด ถ้าสภาพอาหารในวัสดุเพาะไม่เหมาะหรือความเป้นกรดเป็นด่างของวัสดุไม่เหมาะ เชื้อราเหล่านี้จะไม่เจริญ เชื้อราบางชนิดเป็นพวกสร้างสารปฏิชีวนะ ซึ่งไปชะงักการเจริญเติบโตขอจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ รวมทั้งเส้นใยเห็ดด้วย ส่วนอาการของโรคเห็ดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ อาการเน่าของเห็ด และที่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ โรคไวรัสของเห็ดสกุลนางรม เป็นต้น
โรคของเห็ดถุงซึ่งเกิดจากเชื้อสาเหตุสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษะ คือ
1.1  การปนเปื้อนของเชื้อราใสถุงขี้เลื่อยเพาะเห็ด (competitor fungi)
1.2  โรคที่เกิดบนดอกเห็ด (Disease fungi)
        โดยทั่วไปเชื้อราปนเปื้อนหรือเชื้อราแข่งขันมักจะเกิดขึ้นกับขี้เลื่อยซึ่งเป็นวัสดุในระยะของการบ่มเชื้อเห็ด เชื้อราเหล่านี้ส่วนใหญ่เป้นเชื้อราที่เจริญเร็วมาก ( rapid growing moulds) เช่น เชื้อรา  Aspergillus, penicillium , Trichoderma , Mucer  และ  Neurospora เป้นต้น  ตัวอย่างในการเพาะเห็ดหอม เมื่อเกิดราแข่งขัน เข้าปนเปื้อนในถุงเพาะเห็ด จะทำให้เส้นใยเห็ดชะงักการเจริญเติบโต โดยเกิดเส้นแบ่งเขตที่บริเวณเส้นใยเ็ดเจริญมาบรรจบกับเส้นใยของชื้อราปนเปื้อน การเกิดเชื้อรมาปนเปื้อนในถุงเพาะเห็ด มักเป็นสาเหตุให้ผลผลิตเห็ดลดลง ถ้ามีเชื้อราชนิดนี้เจริยบริเวณปากถุง เช่นการเกิดเชื้อรา Neurospora sp.(monilla sp.) เป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดไปทั่วทั้งโรงเพาะ ทำให้การเพาะได้รับความเสียหาย ผลผลิตลดลง
 การป้องกันการเกดเชื้อราปนเปื้อนในถุงเพาะเห็ด
1. ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวเชื้อก่อนซื้อ โดยต้องรู้จักลักษณะของเส้นใยของเห็ดและเชื้อปนเปื้อนเป็นอย่างดี
2. การถ่ายเชื้อหนือใส่เชื้อ ควรทำในสถานที่ๆสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคอื่นๆ หรือบริเวณที่ไม่มีลมพัดถ่ายเท
3. คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก และถุงเห็ดที่มีจุกสำลีชื้น ไปนึ่งใหม่หรือเผาเพื่อลดการระบาดของเชื้อ
4. รักษาความสะอาดของโรงเพาะ และบริเวณโดยรอบๆฟาร์มเพาะเห็ดให้แห้งและสะอาด
5 . เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ เพื่อทำความะอาดและพ่นยาฆ่าแมลง หรือเชื้อราที่เกืดหลงเหลือหรือซุกซ่อนอยุ๋ตามพื้น และเสา ก่อนนำถุงเห็ดชุดใหม่เข้ามา และถ้าเป็นไปได้ควรแยโรงบ่มและโรงเปิดดอกออกากกัน
ที่มา กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

สินค้าคุณภาพรอคุณอยู่...คลิกเลย

แผนที่